Novinky v QI ve verzi 85.0

 

Uživatelské rozhraní

 

Zlepšení masek při exportu do excelu [Verze 85.0]

V rámci změny byly vylepšeny exporty do Excelu ve formátu XLSX. Údaje typu Datum, Čas, Datum-Čas a Numerický s plovoucí desetinnou čárkou nyní ve výsledném XLSX respektují nastavení zobrazování datumů a časů v operačním systému. Údaj typu Datum-Čas obsahuje vždy i časovou složku. Numerický údaj se v excelu zobrazí se dvěmi desetinnými místy, plná hodnota údaje je v "Řádku vzorců".


Podpora slučovacích polí v komunikátoru při tisku do mailu a exportu [Verze 85.0]

Do komunikátoru pro export a tisk do e-mailu byla podpořena větší volnost nastavení dynamických údajů pro název exportovaného souboru/přílohy, předmětu nebo textu e-mailu. Doposud bylo možné pro název souboru/přílohy a předmětu použít statický text a jeden údaj datového řezu tiskového výstupu. Nově byly údaje „Název souboru pro export“, „Název souboru přílohy“, „Předmět zprávy“ a „Průvodní text zprávy“ doplněny možností vkládat do jejich hodnot slučovací pole s údaji datových řezů tiskového výstupu (typ slučovacího pole „Údaj datového modulu“), které se při použití nahradí skutečnými hodnotami získanými na základě tisknutých dat a proto se výsledné údaje mění dynamicky v závislosti na tištěných datech.

Podpořeny jsou údaje jak v nastavení uživatele komunikátoru (formuláře „Komunikátor“ a „Komunikátor pro uživatelské tiskové výstupy“) tak i ve výchozím nastavení (formulář „Výchozí nastavení tiskového výstupu“).
Kromě údajů datových řezů tiskového výstupu je možné vkládat i slučovací pole typu „Systémová konstanta“ (např. „Aktuální datum“, „Název vlastní firmy“, „Jméno přihlášeného uživatele“, atd.). Tento typ je možné použít i u údaje „Průvodní text zprávy“ na formuláři „Konfigurace tisků“.V rámci reinstalace dojde k transformaci původních údajů do nových textových s využitím slučovacích polí, následujícím způsobem:
„Název souboru pro export“ -> přejmenován na „Cesta souboru pro export“
„Údaj pro název souboru“ -> transformován jako slučovací pole do nového údaje „Název souboru pro export“
„Název souboru přílohy“ + „Údaj pro název souboru“ -> transformován jako text a slučovací pole do nového údaje „Název souboru přílohy“
„Předmět zprávy“ + „Údaj pro předmět zprávy“ -> transformován jako text a slučovací pole do nového údaje „Předmět zprávy“Distribuce informací do DB koncových uživatelů, panel Novinky [Verze 85.0]

Byl vytvořen mechanismus pro evidenci, distribuci a zobrazení důležitých informací týkající se informačního systému. Tento mechanismus novinek slouží pro přímou distribuci dat do informačních systémů jednotlivých zákazníků z distribuční databáze výrobce nebo implementačního partnera.

Vlastní evidence a správa novinek probíhá na formuláři „Evidence novinek“ („Hlavní nabídka > Redakční systém“). Formulář slouží k správě vlastních novinek určených k distribuci a zobrazení v panelu Novinky. Data je možné přenášet do informačního systému zákazníků pomocí obecného aparátu distribuce balíčků dat (viz výše) nebo přímo zveřejnovat ve svém informačním systému organizace pomocí tlačítka „Zveřejnit vlastní novinku“. Takováto vlastní novinka je pak dostupná v panelu Novinky pro vlastní uživatele bez potřeby přenosu dat mezi IS.

Ke každé novince se definuje téma, které má vliv na grafické zobrazení v panelu Novinky a detailu novinky (údaje „Obrázek“ a „Barva“ u tématu).

K novince je možné volitelně na tlačítko „Znalosti k novince“ připojit znalosti související s novinkou, které se s ní i společně distribuují.Změny v nástrojové liště nápověd

V nástrojové liště nápověd byly provedeny následující změny:

 

Změny v kontextové nápovědě:

Při spuštění kontextové nápovědy pomocí klávesové zkratky CTRL+F1 se vyvolá nápověda nad aktuálním konstrukčním prvkem. Pokud daný prvek nápovědu nemá, vyvolá se nápověda celého formuláře.

Omezení kontextové nápovědy spuštěné z CTRL+F1:

 

Chování kontextové nápovědy v makroeditoru:

V makroeditoru se při použití kontextové nápovědy vyvolá nápověda makrojazyka. Pokud se v makroeditoru textový kurzor nachází nad příkazem makrojazyka uvedeným v nápovědě, dojde k přesunu záznamu na daný příkaz. V opačném případě dojde k přesunu na první záznam nápovědy.


 

Finance

 

Úprava kontroly na podmíněný režim TRC

Kontrola na položky dokladu, které obsahují zboží zařazené do podmíněného režimu TRC (s limitem) byla upravena následovně.

Vždy, když je doklad přepnut do stavu "Dokončen" proběhne kontrola položek vlastního dokladu a všech připojených dokladů. Provede se součet položek v podmíněném režimu TRC (t.j. položek , které obsahují nenulovou hodnotu v údaji "Limit") a zkontroluje se celkový součet položek oproti Limitu.
Je-li limit překročen, je vyvolán formulář "Kontrola položek v podmíněném režimu TRC" se seznamem všech položek, které do podmíněného režimu spadají.

(Pozn.: Při opakovaném doplňování položek se ve formuláři objeví jak položky, u kterých bude provedena změna indexu a přepočet, tak i položky, u kterých již toto provedeno bylo.)

Po stisku tlačítka "Změna režimu TRC" se provede kontrola všech položek a upraví a přepočtou se pouze položky dosud neupravené.Kontrola na podmíněný režim TRC v pokladních příjemkách

Do pokladní příjemky byla doplněna kontrola na překročení limitu náhradního plnění. Provádí se v okamžiku, kdy je údaj "Stav dokladu" přepnut na "Dokončen". Je-li limit překročen, je zobrazen formulář, který obsahuje všechny položky spadající do limitního režimu TRC a uživatel se může rozhodnout o dalším postupu.

 

Doplnění čísla dokladové řady do formulářů pohledávek a závazků
Do formulářů:
"Kniha pohledávek", "Kniha pohledávek ke dni", "Neuhrazené pohledávky", "Časová struktura pohledávek", "Časová struktura pohledávek - účetní", "Platby pohledávek", "Výběr faktur pro penalizaci", "Kniha závazků", "Neuhrazené závazky", "Kniha závazků ke dni", "Kniha závazků - účetní", "Závazky ke schválení", "Časová struktura závazků", "Časová struktura závazků - účetní", "Platby závazků" - byly doplněny dva nové údaje "Číslo řady" a "Zkratka dokladu".
Bylo upraveno čtení záznamů datového řezu - původní čtení záznamů s ukončenou aktualizací bylo nahrazeno čtením aktuálního stavu záznamu. Toto nastavení zabrání zamykání záznamů z třídy "Doklady" v případě dlouhé doby zpracování uživatelského filtru.

Do formuláře "Výběr pohledávek pro upomínky" byly doplněny dva nové údaje "Číslo řady pohledávky" a "Zkratka řady pohledávky". Bylo upraveno čtení záznamů datového řezu - původní čtení záznamů s ukončenou aktualizací bylo nahrazeno čtením aktuálního stavu záznamu. Toto nastavení zabrání zamykání záznamů z třídy "Doklady" v případě dlouhé doby zpracování uživatelského filtru.Doplnění čísla smlouvy na seznam přijatých faktur

Na formulář "Seznam přijatých faktur" ("Finance" > "Závazky" > "Faktury přijaté") byl přidán údaj "Číslo smlouvy".Aktualizácia súboru platiteľov DPH z portálu Finančnej správy (SK)

Bolo zmenené umiestnenie parametrov a funkcií pre aktualizáciu platiteľov DPH. Funkčnosť je možné nastaviť teraz na formulári „Doplňujúce údaje k daňovému priznaniu (SK)“. Nastavuje sa spoločná cesta, kde sa budú ukladať súbory platiteľov DPH, ktorá je platná pre všetkých užívateľov IS. Tlačidlom „Predvolené hodnoty“ sa nastaví URL adresa pre aktualizáciu súborov. Samotnú aktualizáciu je možné spustiť priamo tlačidlom „Akt. platiteľov DPH“, alebo aj pomocou naplánovaných úloh.Doplňujúce údaje ku KV DPH (SK)

Na formulári „Doplňujúce údaje k daňovému priznaniu (SK)“ bola doplnená záložka pre Kontrolný výkaz DPH, kde je možné zadať cestu pre exporty výkazov. Cesta je spoločná pre všetkých užívateľov IS. Rovnaká cesta sa použije pre export aj Priznania k DPH vo formáte XML.
Dôležitým parametrom je parameter „Poradové číslo faktúry vydanej“, ktorý určuje ktorý údaj z faktúry vydanej bude použitý do kontrolného výkazu DPH ako „Poradové číslo faktúry“. Štandardnou hodnotou je „Evidenčné číslo faktúry“, v špecifických prípadoch sa môže použiť hodnota „Variabilný symbol“.Úprava tlačovej zostavy „Kniha pohľadávok s platbami ku dňu“ (SK)

Tlačová zostava sa dá vyvolať nad formulármi „Kniha pohľadávok“ a „Kniha pohľadávok ku dňu“ pomocou tlačidla „Tlač“. V obidvoch prípadoch sa do tlačového výstupu dostanú len pohľadávky, zobrazené na formulári, prípadne len pohľadávky označené výberom. Tlačová zostava bola upravená tak, že zobrazuje údaje v účtovnej mene, ktorá je aktuálne platná. Platí to aj pre pohľadávky a platby vytvorené pred rokom 2009 (teda v SKK).
 

Podvojné účetnictví

 

Úprava mechanismu přegenerování položek skladových dokladů

Byla upravena funkcionalita "Přegenerování skladových dokladů". ("Podvojné účetnictví" > "Podpůrné funkce účetnictví" > "Přegenerování skladových dokladů" > "Seznam skladových výdejek" / "Seznam skladových příjemek")
Pokud je nyní pro přegenerování vybrán doklad, který patří do dokladové řady s nastaveným údajem "Účtovat=NE", pak jsou jeho účetní položky smazány, nové nejsou vygenerovány a dokladu je nastaven údaj "Stav účetního dokladu = Mimo účetní evidenci".
K takovým dokladům lze následně (pokud se změní nastavení u dokladové řady) znovu vygenerovat účetní položky pomocí formuláře "Dodatečná tvorba účetních položek".

 

Doplnění popisu do účetní položky pro vybrané typy dokladů
Bylo upraveno plnění údaje "Popis" v účetní položce těchto typů dokladů: "Interní doklad", "Ostatní pohledávka", "Ostatní závazek", "Vnitrofaktura vydaná","Vnitrofaktura přijtá" a "Položka bankovního výpisu".
Pokud není vyplněn údaj "Popis operace" (resp. "Popis" nebo " Předmět") na hlavičce uvedených dokladů - je do údaje "Popis" v účetních položkách těchto dokladů doplněn obecný text označující typ dokladu - t.j "Interní doklad", "Ostatní pohledávka", "Ostatní závazek", "Vnitrofaktura vydaná", "Vnitrofaktura přijtá", "Bankovní výpis".

Pozn.
Výše uvedený popis neplatí pro spárované položky bankovního výpisu - zde se vždy přenáší text "Úhrada dokladu XXX".


Účtovná obratovka – doplnenie výberu účtovných dimenzií s podriadenými a multivýberom (SK)

Funkčnosť pre zobrazenie a tlač účtovnej obratovky bola doplnená o možnosť zadávať výber účtovných dimenzií obdobne ako u všetkých účtovných zostavách. Takže je možné vyberať konkrétnu účtovnú dimenziu, viacej účtovných dimenzií multivýberom a je možné nastaviť aby sa zobrazili údaje aj z podriadených účtovných dimenzií.

 

Úprava tlače účtovnej výsledovky pre daň z príjmu (SK)
Bola upravená užívateľská tlačová zostava "Účtovná výsledovka pre daň z príjmu", kde sa podľa dátumu do (interval účtovných dát) zobrazí správna sadzba a výpočet predbežnej dane z príjmu.

 

Nové definované účtovné zostavy pre rok 2015 (SK)
Boli doplnené nové vzory účtovných závierok pre rok 2015. Jedná sa o účtovnú závierku podnikateľských subjektov účtujúcich v systéme podvojného účtovníctva, platné za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2015. Rozdelené sú na dve závierky : pre Malé a Veľké účtovné jednotky. Obsahovo sú zatiaľ zhodné, líšia sa len označením. Boli vytvorené aj samostatné zostavy pre Súvahu a Výkaz Ziskov a strát pre účel mimo závierky (napr. pre finančné inštitúcie) platné pre rok 2015.

 

Prodej a nákup

 

Nové přehledy v QI:

 

1. Přehled sjednaných cen

Využíváte pro prodej nebo nákup předem sjednané ceny? Pokud ano, tak nyní máte možnost si nově tyto ceny u vybraného konkrétního zboží zobrazit tak přehledně, abyste mohli jednoduše provést jejich porovnání mezi jednotlivými obchodními partnery. Současně také máte možnost zobrazit si najednou všech sjednané ceny k danému obchodnímu partnerovi.
Zobrazení můžete provádět, jak na straně prodeje, tak i nákupu, a to buď k vybranému konkrétnímu datu, nebo je možné provést zobrazení všech sjednaných cen, které v systému máte zadané bez ohledu na zadané datum.


Pohled na formulář zobrazující sjednané ceny k danému zboží při zohlednění všech cen bez ohledu na vybrané datum

 

2. Přehled všech smluv

Doposud sice bylo možné zobrazit přehled smluv jak na straně prodeje, tak i nákupu, ale v tomto přehledu nebylo vidět dodatky těchto smluv. Nově tedy vznikl formulář, který je umístěn přímo do hlavní nabídky do souhrnných pohledů. Zde můžete vidět najednou všechny smlouvy, které v systému máme evidované a to včetně jejich případných dodatků V případě potřeby si můžete jednotlivé typy smluv libovolně filtrovat.
Z tohoto přehledu je možno jednotlivé smlouvy také editovat.


Formulář zobrazující veškeré smlouvy v systému

 

3. Přehled použití zboží v prodejních sestavách

Používáte prodejní sestavy? Pokud ano, určitě se Vám bude hodit možnost zobrazit si u vybrané položky (číselníku zboží, katalogu zboží, číselníku služeb, katalogu obalů) ve kterých prodejních sestavách je toto obsažena.


Formulář zobrazující všechny prodejní sestavy, ve kterých je vybrané zboží zastoupeno

 

Respektování minimálního objednacího množství

Máte v dodacích podmínkách nákupu nastavenou hodnotu optimálního množství a objednací dávku? Pokud ano, tak se nyní můžete při tvorbě vydané objednávky (a to jak se seznamu chybějícího zboží tak při zadávání množství pomocí multivýběrů) rozhodnout, zda se Vám množství u zadávané položky automaticky navýší dle sjednaných podmínek, nebo ho budete chtít ponechat ve skutečně požadované výši. Současně také můžete v konfiguraci prodeje a nákupu v přepínači: „Způsob respektování min. objednacího množství“ (záložka „Plnění položek dokladů“) nastavit, zda chcete přednastavené hodnoty množství zohledňovat ke každé položce v dokladu zvlášť, nebo jestli má být objednávané množství zohledněny k datu dodání dané položky zboží.

 

„Předmět“ v obchodních dokladech

Potřebujete si v dokladech zapsat, čeho se vytvářený doklad týká? Pokud ano, tak pro Vás na hlavičky formulářů v prodeji a nákupu byl přidán údaj „Předmět“. Tento se automaticky přenáší mezi jednotlivými doklady (a to i případě tvorby dokladu ze vzoru). V případě vykrývání dokladu dokladem se tento přenáší z prvního připojeného dokladu. Údaj „Předmět“ nyní můžete vidět i na přehledových formulářích jednotlivých typů dokladů. Tento údaj byl samozřejmě přidán i do základních tiskových výstupů.

 

Mzdy

 

Rozšíření možností účtování mezd

Krom nových možností rozúčtování mezd na další tři dimenze (Obor, Zdroj, Okruh) je, počínaje verzí 85.1, možné ještě navíc v QI rozúčtování mzdy dle Druhů PPV. Formulář "Druhy PPV" je součástí číselníků mezd a jedná se o uživatelsky libovolně rozšířitelný číselník. Pod druhem PPV si lze představit např. Dělníky, THP pracovníky, Servisní techniky či libovolné jiné kategorie pracovníků, na něž je třeba konkrétní pracovně právní vztahy dělit. Druh PPV je možné ke konkrétní smlouvě či dohodě mimo pracovní poměr plnit ve formuláři „Pracovně právní vztahy“ na kartě „Základní údaje“. Do verze 85.0 se jednalo čistě a jen o evidenční údaj sloužící k lepší orientaci mezi všemi pracovně právními vztahy. Počínaje verzí 85.1 lze díky tomuto údaji zajistit též rozpad na dimenze a to jak pro doklad hrubých mezd tak sociálního a zdravotního pojistného. Způsob rozúčtování na „Druhy PPV“ je nutné aktivovat prostřednictvím nového údaje „Způsob rozúčtování“ jenž je dostupný v „Konfiguraci mezd“ na záložce „Nastavení mezd“. Údaj nabývá následujících dvou hodnot:

*PPV=Pracovně Právní Vztah

 

Úprava pre tlač Mesačného výkazu poistného a príspevkov sociálneho poistenia (SK)

Bol doplnený nový variant tlačiva pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia platný pre rok 2014 a vyššie. Pre uvádzané údaje o fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za spracovanie miezd, bol doplnený nový formulár „Doplňujúce údaje pre výkazy miezd (SK)“. Tu je možné zadať údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva a tiež exporty výkazov miezd. Ide o aktuálne platné údaje, bez ohľadu na obdobie spracovania miezd.


Majetek

 

Změna datového uložení pro inventury majetku čárovým kódem

Jednou ze změn v aplikaci Majetek je změna datového uložení u inventarizace majetku čárovým kódem. Důvodem této změny byly občasné ztráty dat prováděných inventur, a to v případech, kdy došlo k rozdělení karty majetku nebo k přesunům součástí souboru či jiným změnám stavu karet majetku v průběhu inventarizace. Tyto přeměny na kartách majetku způsobily to, že původní objekt připojený k inventuře (např.: karta majetku, součást souboru nebo příslušenství majetku) již neexistuje. Zároveň bylo upraveno zpracování inventur po importu tak, aby v případě, že původní objekt již neexistuje, byl proveden pokus vyhledat tento objekt na základě jeho původního čárového kódu. Pokud tedy např.: při přesunu součásti souboru do jiného souboru majetku bude zachován čárový kód součásti, bude tato součást při zpracování výsledků inventarizace nalezena a zpracována a může být případně k záznamu inventarizace dohledána a znovu připojena i v průběhu inventarizace. Tato funkce je dostupná tlačítkem ,,Aktualizace vazeb“ v seznamu záznamů připojených k inventuře. Předpokladem použití je zachování čárových kódů u objektů majetku při jejich přesunech. Zároveň ve formulářích „Majetek dlouhodobý“ a „,Majetek krátkodobý“ byl přidán nový údaj ,,Stav inventarizace“, kterým se rozšiřují možnosti uživatelské filtrace daných seznamů majetku.

 

Organizace a řízení

 

Možnost rozdělení skupin pro organizační kalendář na veřejné a soukromé

Skupiny zdrojů definované pro organizační kalendář je nyní možné nově rozlišit dle nastavení údaje „Druh“ na veřejné (viditelné pro všechny uživatele) či soukromé (viditelné jen pro uživatele, který skupinu vytvořil).Možnost tvorby žádosti po založení aktivity

Přímo z organizačního kalendáře byla umožněna tvorba žádostí o dovolené a jiné nepřítomnosti. Pro tvorbu je nutné mít definován vztah mezi druhem aktivity a typem nepřítomnosti – poté je při uložení druhu aktivity pro realizátora aktivity založena žádost o dovolenou a jiné nepřítomnosti. Současně došlo i k úpravě tvorby aktivit k žádostem – jestliže je nejdříve založena žádost, je ihned po jejím uložení vytvořena aktivita. Pokud je žádost zamítnuta, dojde k výmazu aktivity z organizačního kalendáře.

 

Možnost tvorby rámcové akce v plánovací plachtě

Do grafické komponenty „Plánovací plachta“ byla doplněna možnost tvorby rámcové akce. Ta se spouští přes volbu v příruční nabídce vyvolané nad plochou komponenty.

 

Vylepšení vzhledu plánovací plachty

V rámci změny byly provedeny úpravy ve vzhledu a chování plánovací plachty. Jedná se např. o dodělání animace panelů, zabránění přesunu zdrojů na akce bez účasti, možnost přesouvání panelů za „ouška“ či vylepšení vertikálního posunu.

 

Automatizovaná tvorba definice plánovacího kalendáře

Pro usnadnění práce při tvorbě kalendářů je nyní možné z formuláře „Plánovací kalendáře“ vytvořit jeden ze tří předem nadefinovaných kalendářů pro jednosměnný, dvousměnný a třísměnný provoz.

 

Aplikace – personalistika

 

Doplnění tl. Organizační kalendář na formulář "Žádanky o dovolenou a jiné nepřítomnosti"

V aplikaci „Personalistika“ bylo na formulář „Žádosti o dovolené a jiné nepřítomnosti“ přidáno tlačítko „Organizační kalendář. Tlačítko podporuje multivýběr zdrojů (osob a statků), pro něž je následně zobrazen organizační kalendář.

 

Aplikace – projekty

 

Doplnění tlačítka "Tvorba kopie" na vybrané formuláře akcí

Na vybrané formuláře akcí (př. „Všechny projekty“, „Interní jednání“, „Jednání s partnery“, „Podřízené vzdělávací akce“, „Podřízené marketingové akce“, atd. bylo přidáno tlačítko „Tvorba kopie“.

 

Rozšíření funkčnosti realizačních týmů

Formulář „Realizační tým akce“, sloužící pro zobrazení realizačního týmu např. projektů, byly doplněny údaje o obchodním partnerovi, kontakty, a tlačítka „Obchodní partner“ a „Vytvořit e-mail“.

 

Obchod a marketing

 

Změna hlavní nabídky "Obchod a marketing"
Původní kořen hlavní nabídky "Obchod a marketing" jsme zahrnuli do nového kořene s názvem "Řízení vztahů se zákazníky (CRM)".
Nová podoba kořene je:

V souvislosti se změnou kořene došlo také ke změně názvosloví. "Kód spojení" byl přejmenován na "Spojení" a "Dnešní a nejbližší výročí osob a obchodních partnerů" byl přejmenován na "Výročí".

 

Aplikace - společné

 

Rozšíření aparátu "Poznámky"

Byl rozšířen mechanismus poznámek o možnost přidat k dané poznámce „Druh poznámky“ a tím blíže specifikovat danou poznámku.
Dále byl mechanismus rozšířen o atributy „Důležitá poznámka“ a „Soukromá poznámka“. Důležitou poznámkou je možno označit více poznámek současně. Pokud je poznámka označena jako soukromá, pak ji v celém systému vidí jen uživatel, který ji založil a označil jako soukromou. Na formuláři „Poznámky k subjektu“ byl přejmenován původní údaj a tlačítko „Důležitá poznámka“ na „Hlavní poznámka“. Funkce zůstávají zachovány.

Na souhrnné formuláře (Souhrn informací, Informace k akci, Informace k položce dokladu, Informace k subjektu) byli dotaženy třídy tak, aby fungoval propad práv (dle kódu akce) na určité skupiny uživatelů. Funkčnost lze využít například pro zápis z neveřejného jednání.

 

Procesy, workflow

 

Doplnění stavu workflow

K dokladům v QI byla doplněna možnost jejich schvalování pomocí workflow. Pokud tedy existuje nějaký doklad (nabídka, objednávka, faktura,…) nebo informace (dokument, elektronická pošta,…), který podléhá schvalování, je možné toto schvální či zamítnutí plnit automaticky na základě výsledku zpracovaného workflow.
Princip schvalování je následující:

V rámci takto nadefinovaného workflow tak lze řešit automatizované zpracování a schválení důležitých dokumentů na základě postupného generování úkolů na příslušné osoby. Velkou výhodou wokflow je i možnost následného generování úkolů na nápravu v případě, že doklad bude zamítnut (např. úkol na úpravu dokladu, zpětné zaslání dodavateli, atd.).

 

Synchronizace kalendáře, úkolů, kontaktů

 

Synchronizace s Google kalendářem

Ke stávajícím způsobům synchronizací kalendáře pomocí Exchange a QI Outlook pluginu, přibyla možnost synchronizace aktivit s Google účtem. Uživatelé, využívající plánování svého času pomocí Google kalendáře, mají tak nově možnost si své aktivity přenášet právě mezi QI a Google kalendářem, který mají přes internet dostupný odkudkoliv. Stejně jako u synchronizací s Exchange serverem, i zde je možné provádět synchronizace aktivit obousměrně, ručně i automaticky po nastavených intervalech (např. každou hodinu).
Google kalendář je hojně rozšířený, bezplatný nástroj pro plánování jak osobních, tak i firemních schůzek, jednání, obchodních cest a dalších událostí. Jeho předností je jeho dostupnost odkudkoliv, kde je internetový signál, bez ohledu na to, zda je dostupné spojení do QI. Velkou výhodou propojení s QI je pak provázanost těchto událostí s aktivitami a akcemi v QI. Vedoucí ve firmě pak mají přehled, kde se nacházejí jejich podřízení a co mají zrovna na práci. Zaměstnanci pak mohou využít pořizování zápisu z jednání, které se pak automaticky přenesou do QI.

 

Správa dokumentů

 

Drobná rozšíření správy dokumentů

Aplikace Správa dokumentů byla rozšířena o drobná vylepšení, která mohou pomoci k efektivnější a komfortnější práci s dokumenty v QI. V QI je nyní možné nastavit automatické odesílání emailů na zodpovědnou osobu v momentě, kdy se vytvoří nová verze dokumentu – pracovník, zodpovědný za daný dokument pak má přehled o nových verzích daného dokumentu. Nově je také možné nastavit odesílání informativních emailů o blížícím se konci platnosti verzí dokumentů – to může pomoci k tomu, aby dokumenty v QI byly vždy aktuální a podávaly tak nejpřesnější informace.

 

Doplnění dalších účetních dimenzí

Potřebujete sledovat a provádět rozbor svých aktivit z několika nezávislých hledisek? Pokud ano, tak právě pro Vás jsme rozšířili možnosti sledování vašich aktivit v rámci celého systému o tři nové účetní dimenze. Jedná se o dimenze „Obor“, „Zdroj“ a „Okruh“. Tyto dimenze jsou na sobě zcela nezávislé. Při využití nových dimenzí je jejich funkcionalita – tedy práce s nimi, přenos mezi doklady apod. nastaveny tak, jak jste byli zvyklí u dimenzí původních.
Navíc se nyní u všech dimenzí v systému (tedy i původních tj.: „Akce“, „Kalkulační jednice“, „Hospodářské středisko“) můžete rozhodnout a pomocí nastavení v globální konfigurace určit, které dimenze chcete v rámci celého systému využívat a které nikoliv.

 

Propad účastníků do podřízených akcí při multivýběru

Došlo k rozšíření funkce propadu účastníků akce do podřízených akcí, jestliže existují – nyní je propad zohledněn také při multivýběru účastníků.