Novinky v QI ve verzi 85.3 a 86.0

 

Uživatelské rozhraní


Podpora střídání podbarvení záznamů v komponentě seznam
V rámci změny bylo v seznamu záznamů podpořeno barevné střídání údajů. Toto chování lze nastavit v konfiguraci uživatelského rozhraní, kde lze také nově zapnout či vypnout vykreslování vodorovné oddělovací čáry jednotlivých řádků. V souvislosti s touto změnou lze v barevných schématech nově nastavit barvy pro sudé řádky povinného a nepovinného údaje, údaje jen pro čtení a neviditelného údaje.Podpora vizuálních stylů
V příruční nabídce vyvolané nad plochou klienta lze volbou „Vizuální styly“ zapnout zobrazení pomocí vizuálního stylu, které mění vzhled klienta a jeho konstrukčních prvků (okno, tlačítka, záložky, checkboxy, atd.)Na formuláři vizuálních stylů jsou k dispozici následující volby:

Při zobrazení konkrétního vizuálního stylu nejsou k dispozici barevná schémata a nelze tak měnit barvy povinných, nepovinných a dalších údajů. Použití konkrétního vizuálního stylu se ukládá ke každému uživatelskému účtu zvlášť. Při prvním spuštění QI se uživateli automaticky nastaví šedý vizuální styl.


Finance
 

Vyrovnání zálohových listů vydaných

Byla doplněna nová funkčnost "Vyrovnání" pro Zálohové listy vydané.
 

okud byla přijata zálohová platba (na Zálohový list vydaný) a následně nebyla toto záloha čerpána a již ani čerpána nebude, je nutné nevyčerpanou částku vrátit. V případě vracení na bankovní účet lze vytvořit příkaz k úhradě pouze na závazky nebo přeplacené pohledávky. Je tedy nutné předpis Zálohového listu upravit tak, aby výše předpisu odpovídala vyčerpané částce a suma plateb nad tuto částku bude přeplatek, který lze vrátit i prostřednictvím banky.


K tomu účelu byla vytvořena nová funkčnost "Vyrovnání zálohového listu vydaného".
Funkci lze spustit pouze nad seznamem dosud nevyfakturovaných zálohových listů vydaných (Formulář "Nevyfakturované zálohové listy vydané") tlačítkem "Vyrovnání dokladu". Multivýběrem lze označit více dokladů.

Při vlastním zpracování je celková výše předpisu zálohového listu upravena tak, aby odpovídala částce čerpání. Vyrovnání je provedeno zvláštní položkou dokladu, která obsahuje informace o tom, kdo a kdy vyrovnání provedl. Položka má nulovou sazbu DPH a částku, která právě vyrovnává součet všech položek za doklad na hodnotu čerpání.Doklady s touto zvláštní položkou si lze zobrazit v novém formuláři "Seznam vyrovnaných zálohových listů vydaných", na kterém je i tlačítko "Zrušení vyrovnání", kterým lze zvláštní položku zrušit a vrátit tak doklad do původní podoby.

 

Možnost zadat počet dní splatnosti na dokladech s datumem splatnosti

 

Na vystavované prodejní doklady (Faktury vydané, Ostatní pohledávky, Zálohové listy vydané, Proformafaktury, Faktury penalizační, Postoupení pohledávky) a Dobropisy vydané byl doplněn editovatelný údaj "Počet dnů splatnosti".

Tento údaj obsahuje rozdíl ve dnech mezi údaji "Datum vytvoření" a "Datum splatnosti".
Po změně údaje "Datum vytvoření" nebo "Datum splatnosti" se údaj "Počet dnů splatnosti" aktualizuje.

(Poznámka - změna údaje "Datum vytvoření" má zpravidla za následek i přepočet údaje "Datum splatnosti", takže jejich rozdíl - t.j. "Počet dnů splatnosti" - se nezmění).
Po změně údaje "Počet dnů splatnosti" se vypočte odpovídající datum pro údaj "Datum splatnosti".
Pokud není editovatelný údaj "Datum splatnosti" - není editovatelný ani údaj "Počet dnů splatnosti".
 

Kontrolní hlášení DPH (Legislativa 2016)
 

Do hlavní nabídky pod kořen „DPH“ byly doplněny dvě položky „Podklady pro Kontrolní hlášení DPH“ a „Seznam kontrolních hlášení k DPH“.


Nejprve se spustí funkce „Podklady pro Kontrolní hlášení DPH“. V úvodním dialogu se zadá období, za které se bude hlášení sestavovat. (Právnické firmy podávají hlášení za kalendářní měsíc, fyzické osoby podávají hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání).
Údaje o zdaňovacím období a typu poplatníka si systém načte z „Doplňujících údajů k daňovému přiznání“ a přednabídne odpovídající období. Proto byl údaj „Zdaňovací období “ ve formuláři „Doplňující údaje k daňovému přiznání“ nastaven jako povinný.
Po zadání období (měsíční nebo čtvrtletní) se provádí stejné kontroly jako při spuštění funkce „Podklady pro DPH“ (kontrola dokladů bez daňových položek, kontrola konzistence daňových údajů apod.). V otevřeném formuláři jsou všechny daňové položky, které spadají do kontrolního hlášení. Zde je nutné doplnit ke každé položce kategorii kontrolního hlášení, do které toto plnění spadá. Systém na základě indexů DPH doplní kategorie do položek stiskem tlačítka „Doplnění kateg.“. Kategorii lze k položce doplnit i ručně – výběrem nad údajem „Označení kategorie“. U přijatých plnění je v Kontrolním hlášení nutné uvádět označení přijatých dokladů tak, jak je označil dodavatel. K tomu slouží údaj „Původní evidenční číslo“. Pokud tento údaj nebyl vyplněn při pořízení dokladu – lze jej doplnit přímo v tomto formuláři. (Údaj "Původní evidenční číslo" byl doplněn do potřebných dokladů - Ostatní závazek, Pokladní výdejka).
Více informací ke kontrolnímu hlášení bude připojeno k legislativní verzi 87.2, kde by mělo být již vše pevně stanoveno.
 

Podvojné účetnictví
 

Podpora exportu vybraných účetních sestav do XML


Byl podpořen export definovatelných účetních sestav "Rozvaha" a "Výkaz zisku a ztráty" ve formátu XML pro přiznání k dani z příjmu u právnických osob.


Do hlavní nabídky, do agendy "Podvojné účetnictví" byl doplněn kořen "Export dat pro obchodní organizace", který obsahuje tři položky:

Ve formuláři "Definice exportu dat pro obchodní organizace" si uživatelé vyberou definovatelné účetní sestavy, které používají pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Po vlastním spuštění a výpočtu těchto sestav na formuláři "Zobrazení definovatelné sestavy" se jim zpřístupní sdružené tlačítko "Podklady pro export" a v něm volba "Podklady pro export". Stiskem tohoto tlačítka se vypočtené hodnoty uloží. Přehled uložených dat lze zobrazit ve formuláři "Vytvořené exporty pro obchodní organizace". Pokud pro rok a období již existují uložená data, je obsluze zobrazeno hlášení o této skutečnosti a obsluha si může zvolit přepsání dat nebo ukončení bez přepsání.
 

Režim TRC v Interním dokladu


V Interním dokladu je nyní podporován režim TRC.


Na hlavičce Interního dokladu byl doplněn údaj "Režim TRC". Pokud je nastaven na hodnotu "Ano" - bude se pro každý nový řádek v položkách dokladu přednaplňovat údaj "Režim TRC=Ano". Toto pravidlo platí pouze pro tuzemské plnění a pro Druh dokladu = Přijaté nebo Poskytnuté plnění.
Na hlavičku Interního dokladu byl doplněn údaj "Původní evidenční číslo", do kterého lze zapsat původní označení souvisejícího dokladu.


Do položek Interního dokladu byly doplněny dva údaje "Režim TRC" a "Kód předmětu plnění". Pokud je na řádku zadán údaj "Režim TRC=ANO" systém si vynutí i zadání údaje "Kód předmětu plnění". Indexy DPH respektují zadaný režim TRC stejně tak jako související indexy.
 

Organizace a řízení

 

Možnost definice periodicity aktivit


Definice aktivit byla rozšířena o možnost definovat opakování (periodicitu) aktivity. Uživatel si definuje období, pro které mají být z požadované aktivity vygenerovány aktivity následné, a s jakou četností. Následně pak při úpravě původní či následných aktivit je dotazován, zda má být upravena pouze jedna konkrétní aktivita či také aktivity následující.Podpora procentuálního vytížení kapacit profesí


V nastavení komponenty pro sumární vytížení kapacit lze nově zapnout volbu zobrazení procentuální hodnoty vytížení. Hodnota obsahuje poměr kapacity plánované ku kapacitě blokované a je zobrazena v řádku příslušné profese, zaokrouhlena na celá procenta.
 

Připomínky v QI
 

Funkčnost umožňující nastavit u úkolů a aktivit připomenutí – obdoba připomínek v Outlooku, Googlu, apod. Jako typ připomenutí lze zvolit vyskakovací okno v QI, zaslání e-mailu či SMS. Samotné připomenutí je možné zadat dvěma způsoby - jako předstih, kdy má uživatel na výběr jednak přednastavené časové hodnoty, nebo si může definovat hodnotu předstihu vlastní. Druhou možností je pak definice připomenutí typu „Přesný čas“.Respektování svátku


Definice plánovacích kalendářů dostupná na formuláři „Plánovací kalendáře“ byla rozšířena o údaj „Respektovat svátky“. Údaj určuje, zda má být na dny svátků generována nulová kapacita, nebo se má použít kapacita uvedená v definici plánovacího kalendáře. Jestliže je hodnota údaje přepnuta na „Ano“, zobrazí se uživateli dotaz, zda má být nastavena kapacita 0 pro již vygenerované svátky plánovacího kalendáře (pokud je kalendář vygenerovaný do budoucnosti). Pokud je však údaj přepnut zpět na hodnotu „Ne“, není možné na dny svátků dogenerovat kapacitu dle definice plánovacího kalendáře, ale je třeba přegenerovat celý kalendář znova.
 

Komponenta na zobrazení organizační struktury
 

Byla vytvořena nová grafická komponenta sloužící pro zobrazení organizační a řídící struktury. Toto schéma je použito na nových formulářích „Schéma organizační struktury“ a „Schéma řídící struktury“. Umožňuje modelovat organizační/řídící strukturu pomocí prvků-obdélníků, které představují organizační jednotky dané organizace. Uživatel má možnost si definovat informace zobrazené v prvcích, způsob vykreslení prvků ve schématu, barvy prvků, pozadí, zvýraznění či zobrazení fotografií. Ovládání komponenty je možné prostřednictvím příručních nabídek či speciální nástrojové lišty. 

Prodej a nákup


Podpora evidence veřejných zakázek


Vypisujete Veřejné zakázky, potřebujete následně sledovat jejich čerpání? Pokud ano, tak na úrovni „Obchodního případu“ můžete nyní veřejnou zakázku zaevidovat, následně k ní připojit dodavatelské katalogy, které obsahují vysoutěžené zboží. Veřejná zakázka je následně se zbožím uvedeném v katalogu propojena na úrovni Číselníku zboží. Pokud je toto zboží následně vloženo do nákupního dokladu, dochází zde k jeho automatickému propojení na veřejnou zakázku a potom je možné provést sledování čerpání této zakázky.


Tvorba splátkových kalendářů u prodejních a nákupních smluv
 

Pracujete s prodejními smlouvami? Tvoříte z nich faktury nebo zálohové listy? Možná právě Vy uvítáte možnost přímo na úrovni smlouvy vytvořit splátkové kalendáře. Nyní, u každé smlouvu, můžete vytvořit libovolné množství splátkových kalendářů, které se automaticky přenesou při tvorbě návazného dokladu, do faktury vydané a zálohového listu vydaného, přímo z jeho definice v prodejní smlouvě.
Obdobnou možnost tvorby splátkového kalendáře máte i na nákupní smlouvě pro typ generovaného dokladu „Ostatní závazek“. Tento splátkový kalendář se nikam nepřenáší, ale může sloužit ke sledování Cash Flow.
 

Náhrady zboží v dokladech – alternativní zboží
 

Stává se Vám, že při prodeji nemáte požadované zboží k dispozici a nabízíte místo něj zákazníkovi adekvátní náhradu? Pokud ano, tak nyní je Vám systém ve výběru této náhrady nápomocen.
V číselníku zboží si pomocí tlačítka „Povolené alternativy“ k vybranému zboží nadefinujete zboží, které může sloužit jako adekvátní náhrada tohoto zboží, a pak v případě potřeby, jednoduchým způsobem pomocí tlačítka „Výběr alternativy“ můžete v prodejních dokladech toto zboží zaměnit a to při respektování standardních pravidel vkládání zboží do dokladu.


První část obrázku zobrazuje jednoduchý způsob definice alternativního zboží
Druhá část obrázku zobrazuje výběrový formulář při vkládání alternativy do dokladu

 

Objednávání zboží – nové kontroly
 

Vytváříte vydané objednávky nebo pracujete se seznamem zboží k objednání? Pokud ano, tak právě Vy byste mohli přivítat nové kontroly při práci s nimi.
V nastavení u obchodního partnera si nyní můžete nadefinovat „Minimální cenu objednávky“ – kdy při tvorbě objednávky vydané Vás systém upozorní na skutečnost, že Vámi právě vytvářená objednávka této výše nedosahuje. Pokud provádíte tvorbu vydané objednávky ze seznamu chybějícího zboží, můžete tvorbu objednávky vydané, v nižší výši než je nastavena minimální výše objednávky, zakázat.
Dále si u obchodního partnera můžete nadefinovat „Dny k objednání“, které jsou následně zohledňovány při výpočtu seznamu zboží k objednání a systém automaticky upraví datum objednání zpětně tak, aby objednávka byla vytvořena k nadefinovanému dni.
 

Tvorba dokladu z vybraného vzoru
 

Vytváříte často identické doklady, u kterých máte minimum rozdílných údajů, například pouze obchodního partnera, datum nebo účetní kurz? Pokud ano, tak nyní, na většině dokladů v prodeji a nákupu, můžete pomocí tlačítka „Odvození dokladu“, které je k dispozici buď přímo na daném formuláři, nebo na seznamovém formuláři provést jednoduché „zkopírování“ zdrojového dokladu.
Po kliknutí na uvedené tlačítko se Vám zobrazí formulář, na kterém můžete změnit vybrané parametry pro tvorbu nového dokladu. Pokud budete potřebovat provést změnu i jiných údajů, než zde uvedených, nově vzniklý doklad je po svém vytvoření k editaci za stejných podmínek jako kdybyste ho vytvořili ručně.


Formulář na zadání rozdílných parametrů
 

Sklady
 

Sledování umístění dle skladů


Využíváte ve vaší firmě více než jeden sklad? Sledujete na těchto skladech umístění zboží? Stačilo by Vám toto umístění sledovat pouze na vybraných skladech? Pokud ano, tak nově máte možnost při zapnutí globálního sledování umístění zboží na skladech (v konfiguraci skladů) toto sledování v číselníku skladů pro jednotlivé sklady vypnout. Takže umístění můžete sledovat pouze na Vámi vybraných skladech. Současně na skladě, na kterém umístění sledujete, můžete zvolit, zda toto umístění bude na tomto skladě zadáváno povinně či nepovinně (přičemž i nadále zůstává respektováno nastavení povinného umístění zboží v Číselníku zboží).

Společně s touto změnou bylo také umožněno provádět přemístění zboží umístěné na pozici na bezpoziční umístění a to i v případě, pokud máme pro daný sklad nastaveno umístění povinné.
 

Mzdy
 

Tisk sestav/výkazů přímo z PPV
 

Byla realizována změna, jenž umožňuje spustit vybrané výkazy přímo z formuláře pracovně právních vztahů. Na formuláře "Pracovně právní vztahy" a "Pracovně právní vztahy zaměstnance" bylo doplněno sdružující tlačítko "Mzdové výkazy". Pod tímto tlačítkem jsou zařazené vybrané mzdové výkazy. Při spuštění konkrétního výkazu se zobrazí standardní dialog před tiskem výkazu, ve kterém je přednaplněno buď číslo PPV nebo osobní číslo zaměstnance. Předvyplněný údaj odpovídá záznamu, na kterém je nastaven fokus. Z uvedených formulářů je možné tisknout následující výkazy:

*PPV=Pracovně Právní Vztah

 

Synchronizace kalendáře, úkolů, kontaktů

 

Synchronizace google kontaktů

 

Synchronizace kontaktů byla rozšířena o možnost přenášet kontakty z QI na Google server, stejně jako tomu je u Outlook pluginu či Exchange serveru. Tuto možnost ocení především ti, kdo využívají služby google (kalendář, email,…). V QI je možné nadefinovat množinu kontaktů, které se pak mohou automaticky přenášet do složky kontaktů jednoho nebo více Google účtů. Skrze různé mobilní aplikace a jejich synchronizace s mobilními zařízeními tak lze jednoduše mít aktuální kontakty i v mobilním telefonu.
Také byl vytvořen nový formulář pro opačný přenos kontaktu, tedy ze serveru do QI – tato možnost je využitelná pro všechny možnosti synchronizace (Outlook plugin, Exchange, Google). Jednoduše si tak lze v případě potřeby přenést získané kontakty např. z mobilního telefonu do QI. Funkce disponuje i možností sloučení osob, či aktualizace kontaktu v případě, že daný kontakt v QI již existuje.


 


Podpora synchronizace připomínek

 

Nový aparát pro zadávání připomenutí akcí a úkolů lze využít také pro synchronizace kalendářů a úkolů. U aktivit a úkolů lze zadat připomenutí na danou akci či úkol na základě předstihu nebo přesného času. Toto nastavení se následně v rámci synchronizací přenáší do Outlooku, na Exchange či Google. Díky další synchronizaci služeb (Exchange, Google) s mobilními aplikacemi pak tato funkce nejenže zajistí, aby uživatel nezapomněl na důležitou schůzku či na termín splnění úkolu, ale pomůže i k celkové lepší organizaci času.
 

Výroba
 

Podpora archivací v modulu Výroba

 

V aplikaci Výroba přibyla možnost archivovat již nepotřebnou výrobní dokumentaci, což ocení zvláště firmy, kde ve výrobě vzniká velké množství dokladů. Pro podporu archivací je zapotřebí MS SQL Server v Enterprise edici. Staré a nepotřebné doklady se pak mohou přesunout do samostatného souboru databáze (přípona .ndf).
Díky tomu, že uživatelé si budou moci zvolit zobrazení pouze primárních (aktuálních) dat (archivovaná data zůstanou skryta), pomůže to k výraznému zrychlení práce s výrobní dokumentací.
Do archivace výrobní dokumentace jsou zahrnuty položky výrobních zakázek, výrobní příkazy, mzdové lístky, výkazy práce z výroby, žádanky na materiál, žádanky na nářadí. K již dříve podpořené archivaci skladů přibyla možnost archivace výdejny nářadí (skladové příjemky a výdejky).
 

QI Portál
 

Využití frameworku Bootstrap na QI Portálu
 

Na QI Portálu byla dopracována podpora frameworku Bootstrap, která umožní tvorbu responzivních vzhledů, u kterých se stránka sama přizpůsobí rozlišení obrazovky. QI Shop s takovým vzhledem se pak bude přehledně zobrazovat i na mobilních zařízení, kde je malá obrazovka. Framework bootstrap nabízím mnoho možností stylování webových stránek, nejen pro využití na mobilních zařízeních, např. využití obrázkového písma místo grafických ikon, zobrazení částí stránky až po kliku na tlačítko (využitelné pro menu) a další.
Do následující verze pak vznikne i vzorový vzhled s touto technologií.
 

Vylepšení podpory obnovy zapomenutého hesla
 

Na QI Portálu byla zásadním způsobem změněna funkce pro zaslání zapomenutého hesla uživateli. Již není zapotřebí volit a pamatovat si kontrolní otázku. Uživatel nově jen do formuláře zadá svoje přihlašovací jméno a email, a na daný email se mu odešle zpráva, ve které bude odkaz na formulář, kde si může heslo změnit. Tento email může odeslat i administrátor z QI, což napomůže ke zjednodušení práce s touto aplikací.
 

Personalistika
 

Úprava chování žádostí o dovolené a jiné nepřítomnosti
 

Pokud dojde k úpravě dat u žádosti, která je ve stavu "Schválená" nebo "Zamítnutá", dojde k přepnutí žádosti do stavu "Zaevidovaná" a současně je odeslaný e-mail na schvalovatele k opětovnému schválení. Při zamítnutí žádosti je nyní zobrazen dialog, na kterém je možné zadat důvod zamítnutí žádosti. Důvod zamítnutí byl doplněn do informativního e-mailu, který je odesílán zadavateli žádosti.
 

Zohlednění zastupování v žádankách o dovolenou
 

Pokud je u pracovního místa definovaný zastupující subjekt na určité období, pak po uložení žádanky o dovolenou dojde k záměně schvalovatele dle definice zastupování u pracovního místa.
 

Evidence svěřeného majetku osoby
 

Nový přehledový formulář "Majetek svěřený osobě" poskytuje přehled účetně sledovaného majetku a přidělených nebo zapůjčených evidovaných statků, za které je daná osoba zodpovědná. 

Obchod a marketing
 

Evidence podnětů
 

Podnět je nová programová funkce pro rychlou evidenci nestrukturovaných obchodních informací - podnětů tzn. obchodních tipů a poznámek, které by měly být dále zpracovány. V obchodním procesu podnět předchází vytvoření obchodního případu, případně může obchodní případ do jisté míry nahradit (např. pro zaevidování šance na jednorázový prodej bez složitějšího vyhodnocování).
Ke zpracování podnětu slouží stávající funkce, které jsou dostupné na formuláři "Podněty": 


QI Builder


Automatická indexace
 

Umožňuje nastavit automatickou správu indexů v konkrétní databázi podle jejich použití. Cílem je zmenšení velikosti databáze a zrychlení zápisu. Automatická indexace pracuje na principu vytváření statistiky použití indexů. Na jejím základě jsou pak nepotřebné indexy rušeny a potřebné neexistující indexy vytvářeny.
Po reinstalaci na verzi 86 je automatická indexace zapnuta, je však potřeba nastavit naplánované úlohy pro rušení a tvorbu indexů. Naplánované úlohy lze nejjednodušeji vytvořit z formuláře Konfigurace databázových indexů pomocí tlačítek "Periodicita tvorby" a "Periodicita rušení". Doporučené nastavení je pro tvorbu indexů jedenkrát za den mimo pracovní dobu, pro rušení indexů jedenkrát za dva měsíce mimo pracovní dobu.
 

Tvořič SQL výrazů
 

Editor pro zadávání výrazů (např. podmínka datového řezu, třídění datového řezu, seskupovací podmínka, definice výrazu počítaného údaje, výrazy aplikační logiky apod.) byl rozšířen o podporu zvýraznění syntaxe, podporu kompletace parametrů pro vestavěné funkce, podpora automatické kompletace (Intellisense), podporu vyvolání kontextových detailových formulářů a podporu bublinové nápovědy s názvem údaje. Jde o obdobu funkcí dostupných v makrojazyce. Funkce jsou aktivní při zapnutém přepínači Automatická Intellisense (výchozí stav) na formuláři "Nastavení vlastností editoru výrazů", který je dostupný v příruční nabídce editoru.
Automatická kompletace nabízí vestavěné funkce a konstanty použitelné v daném kontextu a údaje podle kontextu. Nabízení klíčových slov a symbolů ve výrazech podporováno není.
Funkce automatické kompletace a kompletace parametrů jsou aktivovány automaticky podle zapsané části výrazu, případně je lze vyvolat klávesovými zkratkami "CTRL+SPACE" a "CTRL+SHIFT+SPACE". Pokud je text výrazu jen pro čtení, funkci automatické kompletace vyvolat nelze.
Kontextový detailový formulář lze vyvolat stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na ID údaje ve výrazu. Bublinová nápověda s názvem údaje se zobrazí po najetí na ID údaje.